Мақалаға қойылатын талаптар

 1. Мәтінге қойылатын талаптар
 2. Мақаланың құрылымы
 3. Мақала тақырыбына қойылатын талаптар
 4. Аңдатпаларға қойылатын талаптар
 5. Кілттік сөздерге қойылатын талаптар
 6. Суреттерді форматтауға қойылатын талаптар
 7. Кесте форматына қойылатын талаптар
 8. Формулаларды форматтауға қойылатын талаптар
 9. Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелерді форматтауға қойылатын талаптар
 10. Әдебиет көздерінің тізімін форматтауға қойылатын талаптар
 11. Ағылшын тілінде жазылған аңдатпаға қойылатын талаптар
 12. Ағылшын тіліндегі әдебиеттер тізіміне қойылатын талаптар (сілтемелер)
 13. Авторлар туралы ақпаратқа қойылатын талаптар

1.Мәтінге қойылатын талаптар

Қаріп – Times New Roman
Қаріп өлшемі – 12. A4 қағаз өлшемі (210 * 297 мм).
Аралық – 0 балл, бір қабатты
Шеттер – жоғарыдан 2 см., төменнен 2,5 см., сол жақтан 3 см., оң жақтан 1,5 см.
Мақаладағы беттің саны – 8-15
Әдебиеттер тізімі – 20-дан кем болмауы тиіс

Авторлар саны- 6-дан артық болмауы тиіс
Мақала тілі: ағылшын

2.Мақаланың құрылымы

УДК (міндетті емес)
DOI (редакторлар берген)
Аты-жөні (автор 1), аты-жөні (автор-2) және т.б. ағылшын тілінде
Мақаланың тақырыбы ағылшын тілінде
Ағылшын тілінде аңдатпа
Ағылшын тіліндегі кілттік сөздер1. Кіріспе
Ғылымның (өндірістің) қай саласына бапта аталған зерттеулер кіреді;
Автор шешетін мәселенің өзектілігін негіздеу.
2. Әдебиеттерге шолу және мәселелерді қою
Жалпы және маңызды ғылыми және практикалық міндеттерге байланысты мәселені тұжырымдау.
3. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері
4. Материалдар мен әдістер
5. Нәтижелер
6. Нәтижелерді талқылау

7. Қорытынды
Алғыс білдіру
Әдебиеттер тізімі


Ағылшын тіліндегі авторлар туралы ақпарат

3. Мақала тақырыбына қойылатын талаптар

 • Қысқартулар болмауы тиіс
 • Мақаланың мазмұнына қатаң сәйкес келуі шарт

4. Аңдатпаларға қойылатын талаптар

 • 250 сөзден кем емес
 • Бос орындары бар 1900 таңбадан аспауы керек
 • Онда мақала тұрғысынан ғана түсінікті қысқартулар болмауы тиіс

5. Кілттік сөздерге қойылатын талаптар

 • 10 сөзден аспайды
 • Тек мақала тұрғысынан түсінікті қысқартуларды қоспаңыз
 • Үтірлермен бөлінген

6. Суреттерді форматтауға қойылатын талаптар

 • Суреттің алдында суретке сілтеме болуы керек: 1-сурет, 2‒4-сурет, 5-сурет, а. Суреттің алдында суретке сілтеме болуы керек (сол тарауда / бөлімде фигураның өзі сияқты)
 • Суреттің астындағы жазба келесі түрде болуы керек: 1-сурет. Суреттің тақырыбы.
 • Егер Сурет бірнеше ішкі пішіндерден тұрса, онда жазба келесі формада болуы керек: 1-сурет. Суреттің тақырыбы: а – бірінші кіші пішіннің атауы; b – екінші кіші құрылымның атауы …
 • Егер суретте транскрипциясы мәтінде бұрын берілмеген белгілер, қысқартулар немесе сурет ішінде қысқартулар болса, онда олар суреттің астындағы мәтінде түсіндірілуі керек. Мысалы, суретте үш диаграмма көрсетілген, олар сәйкесінше 1, 2 және 3 сандарымен белгіленген, содан кейін сурет астындағы мәтін келесі формада болуы керек: 1. сурет. Тақырып: 1 – 1 диаграмма; б – диаграмма 2; 3 – диаграмма 3.
 • Суреттің астындағы мәтін мәтіннің бөлігі болуы керек.
 • Суреттер «мәтін түрінде» ықшамдалуы керек.
 • Суреттегі жазулар қалың немесе көлбеу болмауы керек.
 • Суреттегі барлық жазулар бір қаріппен және бір өлшеммен жазылуы керек. Ерекшелік – қаріптің өңделуіне мүмкіндік бермейтін бағдарламалардың скриншоттары.
 • Суреттегі индекстер мәтіндегі индекстермен бірдей формада болуы керек.
 • Диаграммаларда осьтердің атаулары бет өлшемінен кем дегенде 0,5 см қашықтыққа жылжытылуы керек.
 • Суреттің астындағы мәтіндегі кем дегенде бір өлшем (биіктігі немесе ені) бірдей болуы керек. Көлденең орналасқан ішкі пішіндердің биіктігі бірдей, ал тігінен орналасқандардың ені бірдей болуы керек.
 • Суреттер сапалы болуы керек (кем дегенде 300 dpi). Суреттердегі жазулар анық және оқылатын болуы тиіс, сурет сызықтары бұлыңғыр болмауы тиіс. Суретте шу болмауы керек.

7. Кесте форматына қойылатын талаптар

 • Тақырып кестесінде бос ұяшықтар болмауы тиіс
 • Егер сіздің мақалаңызда кестеңіз бірнеше бетке бөлінген болса, жаңа бетте кестені қайта атаудың қажеті жоқ!
 • Барлық кестелер тік болуы керек

8. Формулаларды форматтауға қойылатын талаптар

 • Формулаларды MathType теңдеу редакторында теру керек
 • Мәтіндегі формулаға сілтемелер (1), (2) – (4) түрінде көрсетіңіз
 • Формулалар нөмірленуі керек
 • Нөмірді оңға қарай туралау
 • Формула мәтіннің бөлігі болып табылады, сондықтан талаптан кейін жаңа ұсыныс әрі қарай жүрсе, мағыналық белгі тұруы керек, егер түсініктеме үтір болса

9. Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелерді форматтауға қойылатын талаптар

 • Сілтемелер [1], [2-4] формасында болуы керек және сілтемелер диапазоны үш көзден асыруға болмайды.
 • Сілтемелер мақалада көрсетілген ретімен болуы керек
 • Әдебиет бөлімінде келтірілген барлық әдеби сілтемелер мәтінге міндетті түрде енуі керек.

10. Әдебиет көздерінің тізімін форматтауға қойылатын талаптар

 • Дереккөздер APA стандартына сәйкес жасалады.
 • Іргелі зерттеу жарияланған жылы 10 жылдан аспауы керек, қолданбалы дереккөздер 5 жылдан аспауы керек.
 • Дереккөздер кем дегенде 20 болуы керек.
 • Пайдаланылған әдебиеттер тізімінде кем дегенде 60% шетелдік ақпарат көздері болуы керек
 • Егер сілтемелерде ГОСТ және ұлттық стандарттар қолданылса, олардың шетелдік аналогтары келтірілуі керек.
 • Өзін-өзі сілтеме жасау пайызы – 20% -дан аспайды (яғни, егер сіз 10 сілтемені қолданған болсаңыз, олардың екеуі ғана сіздің жұмыстарыңызға қатыса алады).
 • Scopus, Web of Science индекстелген дереккөздер жалпы әдебиет көлемінің кем дегенде 30% болуы қажет.
 • Кириллица алфавитін қолданатын тілдегі дереккөздерге сілтемелерді латын әріптерімен транслитерациялау қажет; ағылшын тілінде жазылған мақалада орыс және қазақ тілдеріндегі дереккөздер транслитерациямен келтіріледі. Ол үшін келесі сайтты пайдалануға болады: http://translit.net. Кириллицадан алынған транслитерацияланған дереккөз келесі түрде болуы керек: автор(лар) (транслитерация) → (жыл жақшада) → мақала атауы транслитерацияланған нұсқада [мақала атауын ағылшын тіліне аударылған нұсқада], дереккөз атауы (транслитерация немесе ағылшын атауы – бар болса) және ағылшын тілінде белгілеу. Мысал:
 • Gokhberg L., Kuznetsova T. (2011) Strategiya-2020: novye kontury rossiiskoi innovatsionnoi politiki [Strategy 2020: New Outlines of Russian Innovation Policy]. Foresight-Russia, 5 (4), 8–30.

11. Ағылшын тілінде жазылған аңдатпаға қойылатын талаптар

 • Көлемі 250-ден 280 сөзге дейін
 • Ақпараттылық (жалпы сөздерден тұрмайды)
 • Түпнұсқалық (орыс тіліндегі мазмұндаманың көшірмесі болмауы керек)
 • Мазмұны толық, аяқталған (мақалалар мен зерттеулердің негізгі мазмұнын көрсететін)
 • Құрылымдық (мақаладағы нәтижелердің логикалық сипаттамасын қадағалаңыз)

12. Ағылшын тіліндегі әдебиеттер тізіміне қойылатын талаптар (сілтемелер)

 • Ағылшын тіліне аударылған тілдік мақалалардағы сілтемелер
 • Сілтемелер APA стандартына сәйкес жазылуы керек

13. Авторлар туралы ақпаратқа қойылатын талаптар

Әрбір автор үшін

 • Толық аты-жөні
 • Ғылыми дәрежесі
 • Департамент, кафедра атауы және т.б.
 • Университет
 • Электрондық пошта
 • ORCID номері

ӨҢДЕУ

Қарастыру мерзімі 3 – 8 аптаға дейін.

Мақала ұсынылғаннан кейін редакциялауға жіберіледі.
** Редакторлау рәсімі мақаланы формальды критерийлер бойынша тексеруді, талаптарға сәйкес безендірудің дұрыстығын қарастырады.

Журнал редакторларынан жауап алыңыз. Егер түзетулер болса, сіз оларды ескеріп, мақаланы электронды пошта арқылы немесе Open Journal Systems арқылы жіберуіңіз керек.
Егер түзетулер болмаса немесе редактор жасаған барлық түсініктемелер түзетілсе, сізге құжаттар пакетін дайындау қажет.

РЕЦЕНЗИЯЛАУ

Қарастыру мерзімі 1-3 айға дейін.

Біздің редакторлық топ екі жақты соқыр шолу жасайды.

 • Рецензиялау процедурасы плагиатты тексеруді, мақаланың тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін тексеруді, мақаланың мазмұнын тексеруді қамтиды.

Рецензенттерден жауап күтіңіз. Егер түзетулер болса, сіз оларды ескеріп, электрондық пошта арқылы кері жіберуіңіз керек.
Егер түзетулер болмаса немесе рецензенттер жасаған барлық түсініктемелер түзетілсе, мақала өңдеуге редакторға жіберіледі.